Paskelbta

UŽUOJAUTOS PAVYZDŽIAI

Nuoširdžiai užjaučiame V………. N………. dėl tėvelio mirties, linkime dvasios tvirtybės šią netikėtos ir sunkios netekties valandą.
Namo kaimynai

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame klubo „Mozaika“ pirmininkę N… D… ir jos artimuosius.
Klubo nariai

Per auksinį rudens lapų šnaresį išėjo amžinybėn D…….. B………. Nuoširdžiai užjaučiame jos gimines ir kitus artimuosius.
Mokolų pagrindinės mokyklos kolektyvas

Užuojauta su posmeliu

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
Ir atminty gyvi išlieka…
Skaudžią netekties valandą, tragiškai mirus G………. S……….., jos šeimą ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia Puskelnių kaimo bendruomenė.

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę,
Ir atsitieskite skausme.
Nuoširdžiausius užuojautos žodžius, mirus mylimai Mamytei, tariame kolegei A……. B………
Bendradarbiai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai: „Esu – mes esam“,
O aidas atkartojo „Kaip trumpai“…
Mirus mylimai žmonai, nuoširdžiausiai užjaučiame B…….. R…….. ir jo šeimą.
UAB…….. kolektyvas

Paskelbta

PADĖKOS PAVYZDŽIAI

Nuoširdus ačiū giminėms, kaimynams, buvusiems bendradarbiams ir visiems pažįstamiems, pagerbusiems velionį savo apsilankymu ir gėlėmis, ištarusiems paguodžiantį žodį, laidojant mylimą vyrą ir tėvelį ……………….
Žmona ir vaikai su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Švara“ administracijai, Želsvos pagrindinės mokyklos kolektyvui, Baraginės kaimo bendruomenei, draugams ir bendradarbiams, padėjusiems palaidoti mylimą mamą …………….
Dukra su šeima

Nuoširdų ačiū tariame Kalvarijos parapijos klebonui A………….. B…………., giesmininkams, giminėms, kaimynams, draugams ir visiems, sunkią valandą buvusiems šalia, palydint į amžinojo poilsio vietą žmoną, mamą ……………….
Vyras ir sūnus

Žmogus tik svečias Žemėje,
Ir laikas jam sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas niekados…
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę žemišką kelionę mūsų mylimą ……………….
Artimieji