PADĖKOS PAVYZDŽIAI

Nuoširdus ačiū giminėms, kaimynams, buvusiems bendradarbiams ir visiems pažįstamiems, pagerbusiems velionį savo apsilankymu ir gėlėmis, ištarusiems paguodžiantį žodį, laidojant mylimą vyrą ir tėvelį ……………….
Žmona ir vaikai su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Švara“ administracijai, Želsvos pagrindinės mokyklos kolektyvui, Baraginės kaimo bendruomenei, draugams ir bendradarbiams, padėjusiems palaidoti mylimą mamą …………….
Dukra su šeima

Nuoširdų ačiū tariame Kalvarijos parapijos klebonui A………….. B…………., giesmininkams, giminėms, kaimynams, draugams ir visiems, sunkią valandą buvusiems šalia, palydint į amžinojo poilsio vietą žmoną, mamą ……………….
Vyras ir sūnus

Žmogus tik svečias Žemėje,
Ir laikas jam sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas niekados…
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę žemišką kelionę mūsų mylimą ……………….
Artimieji